Algemene Verkoopsvoorwaarden

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing
op alle producten en diensten die te koop worden aangeboden op en door WIMCLEIREN.COM.

Artikel 1.1: Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die worden afgesloten via de WIMCLEIREN.COM netwerk-websites.

Een “klant” wordt beschouwd als elke natuurlijke of rechtspersoon die een bestelling plaatst bij WIMCLEIREN.COM gevalideerd via ons beveiligd betalingsplatform.

De enige versie van dit document die een contractuele overeenkomst impliceert, is diegene die beschikbaar is op de website-pagina htts://wimcleiren.com/av/.

De bevestiging van de bestelling door de Klant impliceert een onvoorwaardelijke acceptatie van deze Voorwaarden.

De Klant erkent ook dat hij vóór elke bestelling voldoende informatie en advies heeft ontvangen van WIMCLEIREN.COM, zodat hij kan garanderen dat het trainingsaanbod adequaat is aan zijn behoeften.

De klant verklaart in staat te zijn om onder de Franse wet te contracteren en verklaart, indien nodig, de persoon te vertegenwoordigen voor wie hij zich engageert.

Tenzij het tegendeel is bewezen, vormen de gegevens die door WIMCLEIREN.COM zijn geregistreerd het bewijs van alle transacties.

 

Artikel 1.2: Publieks- en leeftijdsbeperking

WIMCLEIREN.COM streeft ernaar een scala aan producten en diensten aan te bieden voor het grote publiek. Deze tools, trainingen en andere producten en diensten zijn bedoeld om onze strategische doelstelling te verwezenlijken: het verbeteren van de levensvisie en educatie van het grote publiek.

Leeftijdsbeperkingen zijn van toepassing:
Deelnemers aan onze trainingen moeten ouder zijn dan 16 jaar (voor fysieke en elektronische producten) en ouder dan 18 jaar (voor diensten: coaching, workshops, seminars).

We doen ons best om de toegang tot onze sites, producten en services voor minderjarigen te beperken. Zelfs als de inhoud van onze producten en diensten niet schokkend is, richten we ons liever op een volwassen publiek en kunnen we de implicaties en verantwoordelijkheden van de financiële wereld begrijpen.

Alles dat is geregistreerd voor de nieuwsbrief en niet voldoet aan deze criteria (ouder dan 16 jaar), wordt onmiddellijk uit onze database verwijderd zodra dit feit onder onze aandacht wordt gebracht. Evenzo wordt elke klant die niet aan deze criteria voldoet, onmiddellijk terugbetaald en is een teruggave van het betreffende product / de betreffende producten vereist.

 

Artikel 2: Inwerkingtreding, duur en online totstandkoming van het contract

Elke bestelling op de sites van WIMCLEIREN.COM veronderstelt de aansluiting bij deze Algemene Voorwaarden.

Elke betaling houdt de volledige aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden in, zonder uitzondering of voorbehoud.

Alle verstrekte gegevens en de vastgelegde bevestiging zijn het bewijs van de transactie. De klant verklaart perfecte kennis te hebben. De orderbevestiging is de moeite waard om te ondertekenen en de verrichte handelingen te accepteren.

Een samenvatting van de informatie van de bestelling van de klant en deze algemene voorwaarden, wordt hem in PDF-formaat meegedeeld via het e-mailadres van bevestiging van zijn bestelling.

Dit contract gaat in op het moment van betaling (of eerste betaling) van de bestelling door de koper (inclusief pre-order items). Het wordt gesloten voor de duur die nodig is voor de levering van de Producten of Diensten en tot het einde van de garanties en verplichtingen van WIMCLEIREN.COM.

In het bijzonder kan de duur variëren afhankelijk van de diensten die aan het product zijn gekoppeld (bijv. Bepaalde trainingscursussen kunnen een specifieke hulpdienst omvatten die gedurende een bepaalde periode is geïmplementeerd).

Met betrekking tot het sluiten van het online contract moet de Klant een reeks stappen volgen die specifiek zijn voor elk Product dat door de Verkoper wordt aangeboden om zijn bestelling te vervullen.

De hieronder beschreven stappen zijn echter systematisch:

 • Informatie over de essentiële kenmerken van het product of de dienst;
 • Keuze van het product of de dienst en, indien van toepassing, van zijn opties;
 • Aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden en indien nodig afstand doen van het herroepingsrecht om onmiddellijk toegang te krijgen tot de inhoud van de training door een vakje aan te kruisen dat speciaal voor dit doel is voorzien;
 • Bestel het product of de service die wordt beheerd door op de knop te klikken die aan dit effect is toegewezen (voorbeelden van de knop “Ik investeer voor mijn toekomst”, “Ik betaal in één keer om twee maandelijkse betalingen te besparen”, “Ik word lid van de Club”, etc.);
 • Follow-up van betalingsinstructies met samenvatting van de bestelling en betaling van producten;
 • Verzending van producten of levering van toegangscodes tot e-learningplatforms.

De klant ontvangt per e-mail een bevestiging van de betaling van de bestelling, evenals een bevestiging van ontvangst van de bestelling om deze te bevestigen.

Voor geleverde producten wordt deze levering uitgevoerd naar het adres dat door de klant is opgegeven.

In dit geval ontvangt de klant ook een bevestiging van de verzending van de producten.

Met het oog op de uitvoering van de bestelling, en in overeenstemming met artikel 1316-1 van het Burgerlijk Wetboek, verbindt de klant zich ertoe zijn waarheidsgetrouwe identificatie te geven.

WIMCLEIREN.COM behoudt zich het recht voor om, in overeenstemming met artikel L. 122-1 van de consumentenwet, de bestelling te weigeren, bijvoorbeeld voor een abnormaal verzoek, te kwader trouw gedaan of om een ​​legitieme reden, vooral als er is een geschil met de klant over de betaling van een eerdere bestelling.

 

Artikel 3: Prijs

Alle prijzen zijn exclusief belastingen (tegen het Franse BTW-tarief 20% of intercommunale BTW-tarieven), exclusief verzendkosten en het verwerken van uw bestelling.

Als de klant een professionele cliënt is met een intracommunautair btw-nummer en het bedrag van de te koop aangeboden training H.T. wil betalen, neemt hij contact op met de klantenservice voor een voorafgaande toestemming.

De prijs van items kan op elk moment worden gewijzigd. Het tarief dat wordt toegepast op een bestelling, is echter het tarief dat is aangekondigd op het moment van de bestelling.

De telecommunicatiekosten die nodig zijn om toegang te krijgen tot de websites van WIMCLEIREN.COM zijn de verantwoordelijkheid van de klant.

 

Artikel 4: Producten en Diensten

Overeenkomstig de artikelen L. 111-1 en L. 111-3 van de Code, zijn de wezenlijke kenmerken van de goederen, diensten en hun prijzen ter beschikking gesteld aan de koper op de websites van WIMCLEIREN.COM.

Het merendeel van de aangeboden trainingen wordt overgedragen via een e-learningplatform. In deze context biedt WIMCLEIREN.COM de Klant toegang tot dit platform, zodat hij zijn training kan volgen. Toegang tot dit platform kan in de tijd beperkt zijn (afhankelijk van het gekozen product).

Het bedrijf implementeert middelen om ervoor te zorgen dat zijn e-learningplatforms functioneel en toegankelijk zijn; In het geval van een bewezen afwijking ontdekt door de Klant, verbindt deze zich ertoe om het Bedrijf zo snel mogelijk op de hoogte te brengen, zodat het eventuele storingen kan verhelpen.

Met “anomalie”: een storing, incident, het blokkeren van de afbraak van de prestaties, schending van de functionaliteit die in de documentatie ter beschikking van de cliënt het voorkomen van het normale gebruik van alle of een deel van de opleiding of cursus(sen). WIMCLEIREN.COM garandeert niet de ononderbroken en foutloze werking van de training (s).

Alleen WIMCLEIREN.COM kan ingrijpen in de training(s). De Klant zal niet zelf ingrijpen of een derde inschakelen voor dit doel.

WIMCLEIREN.COM garandeert geen toegang tot het platform als de afwijking in de volgende gevallen ontstaat, zonder dat deze lijst volledig is:

 • De technische vereisten zijn gewijzigd zonder de voorafgaande toestemming van WIMCLEIREN.COM
 • De geconstateerde anomalieën hebben betrekking op programma’s die niet door WIMCLEIREN.COM worden aangeboden
 • De afwijkingen houden verband met slechte behandeling of manipulaties die niet voldoen aan de documentatie die beschikbaar is op de site WIMCLEIREN.COM

We herinneren u eraan dat de veiligheid en integriteit van internetcommunicatie niet kan worden gegarandeerd. WIMCLEIREN.COM niet verantwoordelijk voor de gevolgen van technische gebreken in de website of in verband met de site, in het bijzonder met betrekking tot een toegang moeilijkheidsgraad.

In geval van een defect vanwege de webhost zal WIMCLEIREN.COM alles in het werk stellen om de toegang tot de verschillende privé-platforms zo snel mogelijk te herstellen. Het WIMCLEIREN.COM bedrijf worden gehouden om eventuele schade als gevolg van het gebrek aan toegang mogelijkheid zo snel mogelijk worden gerepareerd door de website van de hosting bedrijf.

De klant bevestigt ook hebben alle in de artikelen L. 121-8 en L. 121-19 van de Code, evenals details van de leveringskosten en betalingsvoorwaarden, levering en ontvangen informatie uitvoering van het contract.

WIMCLEIREN.COM verbindt zich ertoe de bestelling van de klant te respecteren binnen de limiet van de beschikbare producten. Anders informeert WIMCLEIREN.COM de klant.

Deze contractuele informatie wordt in detail en in het Nederlands gepresenteerd. In overeenstemming met de Franse wetgeving zijn ze het onderwerp van een samenvatting en een bevestiging tijdens de validatie van de bestelling.

De partijen zijn het erover eens dat de illustraties of foto’s van de te koop aangeboden producten geen contractuele waarde hebben.

De geldigheid van het aanbod van producten en hun prijzen vermeld op de websites van WIMCLEIREN.COM en de minimale duur van de contracten aangeboden wanneer zij betrekking hebben op een continue of periodieke product of dienst.

Tenzij anders vermeld, worden de hieronder verleende rechten alleen toegekend aan de natuurlijke persoon die de bestelling ondertekent (of aan de persoon die het e-mailadres vasthoudt voor het geval van een bedrijf).

Er wordt benadrukt dat de resultaten die worden bereikt door het trainen van producten natuurlijk afhankelijk zijn van de juiste toepassing van het verstrekte onderwijs. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om passief inkomen te verzamelen als u niet de tijd neemt om te investeren. Het succes van de tentoongestelde en aangeleerde methoden hangt gedeeltelijk af van de bereidheid en inzet van de gebruiker om de onderwezen strategieën te assimileren en te oefenen, zodat ze de verwachte resultaten opleveren.

De klant verbindt zich ertoe de cursussen in zijn eigen tempo te volgen en de aangeleerde methoden toe te passen.

 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud en vertrouwelijkheid

De producten blijven eigendom van WIMCLEIREN.COM tot de volledige betaling van de prijs.

De Klant verbindt zich ertoe de technieken vertrouwelijk te houden en ze niet door te verkopen, vrij te geven, te reproduceren, door te sturen of te verspreiden op welke manier dan ook.

 

Artikel 6: Betaling

De betaling is onmiddellijk verschuldigd op de datum van de bestelling, inclusief pre-orderproducten.

U kunt indien nodig betalen met creditcard of terugkerende heffing.

Veilige online betaling met creditcard en periodieke incasso vindt plaats via Paypal en Stripe.

De verzonden informatie is gecodeerd en biedt het beste niveau van beveiliging op de huidige markt. Ze kunnen niet worden gelezen tijdens transport op het netwerk.

Elke garantie voor de veiligheid van dit systeem is volledig de verantwoordelijkheid van Paypal of Stripe en kan niet aan ons worden toegeschreven.

Kaarten uitgegeven door buiten Frankrijk gevestigde banken moeten internationale bankkaarten zijn (Mastercard, Visa, Amercan Express, etc).

Nadat de betaling door de klant is geïnitieerd, wordt de transactie onmiddellijk gedebiteerd na verificatie van de informatie.

Overeenkomstig artikel L. 132-2 van de monetaire en financiële code is de betalingsverplichting van de kaart onherroepelijk.

Door zijn bankgegevens te verstrekken op het moment van de verkoop, machtigt de klant WIMCLEIREN.COM om zijn kaart te debiteren met het bedrag dat betrekking heeft op de aangegeven prijs.

De klant bevestigt dat hij de juridische eigenaar is van de kaart die moet worden gedebiteerd en dat hij wettelijk gerechtigd is om deze te gebruiken.

In geval van een fout, of onvermogen om de kaart te debiteren, wordt de verkoop onmiddellijk opgelost door recht en wordt de bestelling geannuleerd.

Bij wijze van uitzondering kan betaling per bankcheque of bankoverschrijving worden aanvaard als deze in euro’s luidt en als deze afkomstig is van een bank met zetel in de Europese Unie.

In dit geval stemt de klant ermee in om zijn bestelling te ontvangen na ontvangst van de cheque of overschrijving ontvangen door WIMCLEIREN.COM.

Neem contact met ons op via het contactformulier voor voorafgaande toestemming.

In het geval van een periodieke betaling, stemt de klant in met een periode en een maandelijks betalingsbedrag, waarop hij niet kan terugkomen vóór het einde van de verbintenisperiode, tenzij deze wordt beëindigd tijdens de garantieperiode die specifiek is voor elk product.

De duur van de periodieke betaling is soms onafhankelijk van de duur van het product in het geval dat het product meerdere maanden wordt geleverd.

In geval van een betalingsprobleem met een terugkerende betaling, heeft de klant pas toegang nadat het probleem of het betalingsincident is opgelost, volgens een kennisgeving aan de klant van het probleem en de periode om het incident te regulariseren, de betaling van de volledige training die betaald moet worden voor volledige toegang.

WIMCLEIREN.COM behoudt zich bovendien het recht voor om, in geval van niet-naleving van de hierboven vermelde betalingsvoorwaarden, de toegang van de Klant tot zijn training op te schorten of te annuleren.

In geval van niet-betaling van de bedragen verschuldigd door de Klant met betrekking tot zijn verbintenis (ongeacht de betaalmethode), zal de Klant onmiddellijk toegang tot het trainingsplatform worden onthouden tot de regularisatie van de betaling.

De klant heeft dan een periode van 30 dagen vanaf de ontvangst door WIMCLEIREN.COM PAYPAL e-mail, het informeren van STRIPE of weigering van betaling om zich te vestigen WIMCLEIREN.COM het verschuldigde bedrag.

In het geval van niet-betaling van de verschuldigde bedragen binnen de gestelde termijn, wordt het bestand direct worden doorgegeven aan een deurwaarder of een verzameling onderneming, die het volledige bedrag van de verbintenis zal herstellen, die moeten worden betaald in een keer.

In ieder geval is WIMCLEIREN.COM gerechtigd om deze overeenkomst van rechtswege te beëindigen, vanaf het moment waarop de ontvangst door de Klant van een formele kennisgeving tot betaling onverbindend is gebleven aan het einde van de periode die is voorgeschreven voor de aanpassing van de betaling .

Vanaf deze datum wordt de Cliënt permanent de toegang tot het trainingsplatform geweigerd en blijft hij aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn krachtens de verbintenis die hij op grond van dit contract is aangegaan.

 

Artikel 7: Levering

De levering vindt plaats op het adres dat u hebt opgegeven bij het plaatsen van uw bestelling (let daarom in het bijzonder op de spelling van het adres dat u invoert en met name op de postcode).

De risico’s zijn voor uw rekening vanaf de datum waarop de bestelde producten ons pand hebben verlaten. Echter, in het geval van verloren pakketten, zullen wij voor zorgen dat u nog steeds uw product of u vergoed door uw garantie.

Levertijd: Over het algemeen worden digitale producten direct elektronisch geleverd zodra de betaling van de klant is gevalideerd. De maximale levertijd van producten is vijftien dagen, tenzij anders vermeld op de verkoop pagina of de controle van de productkwaliteit.

 

Artikel 8: Pre-order

Voor “Pre-order” producten, dat wil zeggen die u kunt kopen voor hun officiële release, is de betaling onmiddellijk verschuldigd op het moment van de bestelling.

De geprojecteerde data van publicatie van de producten zijn niet contractueel.

We doen ons best om te voldoen aan de geprojecteerde datums die we opgeven, maar de werkelijke datums zijn vaak afhankelijk van factoren buiten onze controle (bijvoorbeeld afdruktijden, dvd-persing, natuurrampen).

Artikel 9: Voorwaarden voor terugkeer en terugbetaling

In overeenstemming met de geldende wetgeving heeft u een periode van 14 dagen na ontvangst van uw bestelling om uw “herroepingsrecht” uit te oefenen, behalve bij de presentatie van het product of de dienst.

Om dit te doen, stuurt u ons eenvoudig uw verzoek door het volgende formulier in te vullen (klik op de link om doorverwezen te worden): “herroepingsformulier”.

Sommige van de producten en diensten die we aanbieden, vallen echter niet onder dit herroepingsrecht. Artikel L121-20-8 van de consumentencode sluit met name uit:

· Trainingsservices (online of in CD / DVD-indeling) op basis van audio- en video-opnamen wanneer ze na het ontzeggen / downloaden door de consument zijn gedownload (of dat deze laatste verbinding heeft met het privé-platform van training met behulp van de ID’s die op het moment van de bestelling aan hem werden doorgegeven).

Zodat onze klanten zich geen zorgen hoeven te maken, hebben we vanaf de eerste dag de volgende beslissing genomen: de meeste van onze producten hebben een tevredenheid garantie.

Deze garantie is echter afhankelijk van het product. Daarom worden de onderstaande voorwaarden vervangen door de voorwaarden die op uw bestelpagina voor een bepaald product worden vermeld, omdat de beloften die op deze bestelpagina zijn gedaan voorrang hebben boven de onderstaande voorwaarden.

Het lidmaatschap van het privé-lidgebied opent bijvoorbeeld de toegang tot audio- en video-inhoud, onafhankelijk van materiële ondersteuning onmiddellijk na de validatie van de betaling. Op verzoek van de klant voert WIMCLEIREN.COM het contract onmiddellijk uit. Dientengevolge, en om onmiddellijk te kunnen profiteren van toegang tot de inhoud, moet de klant afstand doen van zijn herroepingsrecht door een vakje aan te kruisen bij het valideren van zijn abonnement op de Espace-bestelpagina. Hij wordt op de hoogte gebracht en gaat ermee akkoord afstand te doen van zijn herroepingsrecht.

Op dezelfde manier en om dezelfde redenen profiteren de leden niet van enige terugbetaling garantie op basis van wat wordt vermeld op de pagina met veelgestelde vragen van het platform van verbinding.

WIMCLEIREN.COM behoudt zich het recht voor het teruggave verzoek al dan niet te accepteren. Deze terugbetaling garanties zijn slechts één keer geldig. Opeenvolgende bestellingen van dezelfde klant kunnen na de eerste bestelling niet worden terugbetaald.

 

Artikel 9.1: Begrip “noodzakelijke stap”

Sommige van onze contracten hebben betrekking op opleidingsdiensten en / of seminars.

Onze trainingen of seminars bevatten vaak vragenlijsten over doelstelling, actieplannen, suggesties, aanbevelingen, oefeningen, casestudy’s die we de cliënt vragen in te vullen om de gewenste competentie of het gewenste resultaat te verkrijgen. door training of seminar.

Voordat enige terugbetaling plaatsvindt, zal WIMCLEIREN.COM de Klant vragen om de bewijzen van de realisatie van deze Noodzakelijke stappen te presenteren.

Dit bewijs moet verplicht worden verstrekt uiterlijk 7 werkdagen nadat WIMCLEIREN.COM de ontvangst van het teruggave verzoek heeft bevestigd.

Voorbeeld: als WIMCLEIREN.COM een training ‘Inzicht in deze financiën’ organiseert, inclusief een persoonlijke bijles, kan een noodzakelijk proces bestaan ​​uit het hebben van de gevraagde case study en deze binnen de opgegeven tijd naar de trainer te hebben gestuurd voor correctie.

Als de klant niet tevreden is met de resultaten van de training of het seminar en een terugbetaling wenst, moet hij beweren dit noodzakelijke proces te hebben voltooid.

 

Artikel 9.2: restitutievoorwaarden per productsoort

Fysieke producten (boeken, dvd’s, audio-cd’s)

Tenzij anders vermeld op de beschrijvingspagina van het product of in de “FAQ”, hebben alle fysieke producten van WIMCLEIREN.COM een 30-daagse tevredenheid garantie.

Als u niet tevreden bent binnen 30 dagen na uw aankoop, retourneer het product NIEUWE STAAT om volledig te worden terugbetaald (behalve verzendkosten).

Digitale producten

Tenzij anders vermeld op de beschrijvingspagina van het product of in de “FAQ”, hebben alle digitale producten die worden verkocht door WIMCLEIREN.COM een 30-daagse tevredenheid garantie.

Als u niet tevreden bent binnen 30 dagen na uw aankoop, neemt u eenvoudigweg contact met ons op via mail@wimcleiren.com om uw teruggave * aan te vragen met uw transactienummer.

* vergoeding onder voorbehoud van de voltooiing van de noodzakelijke procedures (zie artikel 7.1)

Diensten

Tenzij anders vermeld op de beschrijvingspagina van het product of “FAQ”, hebben alle diensten een 30-daagse tevredenheid garantie.

Als u niet tevreden bent binnen 30 dagen na uw aankoop, neemt u eenvoudigweg contact met ons op via mail@wimcleiren.com om uw teruggave * aan te vragen met uw transactienummer.

* vergoeding onder voorbehoud van de voltooiing van de noodzakelijke procedures (zie artikel 7.1)

 

Artikel 9.3: Retour van producten

In geval van ontvangst van defecte of niet-conforme producten, verbindt WIMCLEIREN.COM zich ertoe u te vervangen of het bestelde product te restitueren.

Aandacht, bedankt om de volgende regels te respecteren:

 1. 1. Neem contact op met WIMCLEIREN.COM om de teruggave-informatie vooraf te ontvangen.
 2. 2. Retourneer defecte of niet-conforme producten naar WIMCLEIREN.COM met de bijbehorende factuur (of ten minste het transactienummer).

WIMCLEIREN.COM vergoedt u de kosten van het terugzenden als u uw bestelling retourneert om een ​​reden die hieraan kan worden toegeschreven: fout van levering, defect artikel …

Retourzendingen worden niet terugbetaald als u uw bestelling retourneert omdat u van gedachten bent veranderd.

De aangifte moet worden gericht aan: WIMCLEIREN.COM – 2bis Villers – 77120 Beautheil – Frankrijk. Een terugbetaling zal worden gedaan via overschrijving (voeg IBAN en SWIFT bij) binnen 14 dagen na ontvangst van het pakket.

 

Artikel 10: Beschikbaarheid en presentatie

Bestellingen worden verwerkt binnen de grenzen van onze beschikbare voorraden of onder voorbehoud van beschikbare voorraden van onze leveranciers.

In geval van onbeschikbaarheid van een artikel voor een periode van meer dan tien werkdagen, wordt u onmiddellijk op de hoogte gesteld van de te verwachten levertijden en kan de bestelling van dit artikel op verzoek worden geannuleerd. De klant kan vervolgens een krediet aanvragen voor het bedrag van het artikel of terugbetaling.

De foto’s van onze elektronische producten zijn “presentatie-suggesties”, dat wil zeggen dat de afbeeldingen niet altijd exact overeenkomen met het product dat u uiteindelijk zult ontvangen, met name voor bestellingen waarvoor de afbeeldingen niet altijd definitief zijn.

 

Artikel 11: Bescherming van persoonsgegevens

In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978, hebt u het recht op toegang tot en rectificatie van uw persoonlijke gegevens.

We verklaren al onze bestanden aan de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden.

Door zich te houden aan deze algemene voorwaarden, erkent u ons privacybeleid te hebben gelezen en gaat u ermee akkoord dat wij deze gegevens verzamelen en gebruiken.

Door uw e-mailadres in te voeren op een van de sites van ons netwerk, ontvangt u de trainingsinhoud van Wim Cleiren per e-mail via de nieuwsbrief WIMCLEIREN.COM. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden. Het enige dat u hoeft te doen, is op de link aan het einde van onze e-mails klikken. Deze link wordt voorafgegaan door “Abonnement opzeggen of abonnee-opties wijzigen bezoek:” (include: om je uit te schrijven of je registratie-opties te veranderen, klik hieronder).

Vervolgbezoeken en bestanden “cookies”

Wij voeren op al onze sites een follow-up uit van het aantal bezoeken. Hiervoor gebruiken we tools zoals Google Analytics. Deze niet-nominale gegevens stellen ons in staat de ervaring van het gebruik van onze websites te verbeteren en de sites aan te passen aan de veelvuldige verzoeken van de gebruikers. De bevestiging- en conversiepagina’s van onze formulieren zijn over het algemeen uitgerust met een tracking-apparaat om hun efficiëntie en de mate van interesse van onze prospects en klanten te meten.

 

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen

Alle clausules die in deze algemene verkoopvoorwaarden worden vermeld, evenals alle activiteiten van aankoop en verkoop die erop gericht zijn, worden onderworpen aan het Franse recht.

Alle geschillen of geschillen die kunnen voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze zijn de exclusieve jurisdictie van de rechtbank waarvan het hoofdkantoor van WIMCLEIREN.COM afhankelijk is, namelijk MEAUX.

In geval van schending van deze algemene voorwaarden door de klant, behoudt het bedrijf zich het recht voor om dit contract te beëindigen en de toegang van de klant tot e-learningplatforms te beëindigen.

 

Artikel 13: Affiliatie en aanbevelingen

In onze nieuwsbrieven, communicatie en training, kunnen we hulpmiddelen, websites, producten of serviceproviders aanbevelen die u een nuttige aanvulling op onze training kunnen bieden.

Wanneer dit het geval is, zijn we meestal partners van de bedrijven die deze producten of diensten op de markt brengen – daarom ontvangen we een commissie als u besluit om deze producten of diensten op onze aanbeveling aan te schaffen.

 

Artikel 14: Aansprakelijkheid

De klant is als enige verantwoordelijk voor het raadplegen, selecteren, gebruiken en interpreteren van de verstrekte documentatie.

Onze verantwoordelijkheid kan niet worden betwist, met betrekking tot derden ten aanzien van de klant, voor de gevolgen van het gebruik van de resultaten van de zoekopdrachten door de klant of weglatingen als gevolg van een mislukte, defecte, gedeeltelijke of verkeerd, of het misbruik van de geraadpleegde antwoorden en teksten.

Bijgevolg kunnen we vanwege een uitdrukkelijke of stilzwijgende verplichting, als burgerrechtelijk verantwoordelijk jegens de klant of derden van enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie, en in het bijzonder als gevolg van onnauwkeurige informatie of onvolledig, een indexeringsfout, een vertraging bij het posten.

In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, inclusief verlies van zaken, verlies van gegevens of enig ander financieel verlies als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid om te gebruiken de producten en diensten waarnaar hierin wordt verwezen. Bovendien kan geen enkele aanvullende vorm van garantie met betrekking tot deze voorwaarden worden verleend op een gratis manier bij het gebruik van de producten en diensten.

 

Artikel 15: Technische vereisten

De Klant verklaart de nodige vaardigheden en middelen (inclusief technieken) te hebben om toegang te krijgen tot de site www.wimcleiren.com en zijn trainingsplatform, en om zich te abonneren op de trainingen die te koop worden aangeboden door het bedrijf WIMCLEIREN.COM en om te kunnen gebruik het.

Hiertoe is het essentieel dat de klant beschikt over voldoende computerapparatuur waarmee hij de training kan volgen (computer, scherm, internetverbinding, webbrowser, e-mail provider, geluidskaart en luidsprekers om video’s te beluisteren, hoofdtelefoons audio en microfoon te volgen en deel te nemen aan videoconferenties, meestal volstaat een laptop-type apparatuur).

 

Artikel 16: Recht op persoonlijk gebruik

De gebruikersnaam en het wachtwoord, elektronisch aan de gebruiker geleverd om toegang te krijgen tot het trainingsplatform, zijn gevoelige informatie, strikt persoonlijk en vertrouwelijk, en worden uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de klant geplaatst. Als zodanig kunnen ze niet worden toegewezen, doorverkocht of gedeeld.

De Klant staat in voor deze clausule van elke Gebruiker en zal antwoorden voor elk frauduleus of beledigend gebruik van zijn toegangscodes. De Klant zal WIMCLEIREN.COM onmiddellijk op de hoogte brengen van het verlies of de diefstal van de toegangssleutels.

In geval van schending van de clausule van onvervreemdbaarheid of het delen van gevonden toegangssleutels, behoudt WIMCLEIREN.COM zich het recht voor de service op te schorten, zonder compensatie, voorafgaande kennisgeving of informatie.

 

Artikel 17: Nietigheid en wijzigingen van het contract

Als een van de bepalingen van het huidige contract werd geannuleerd, zou deze nietigheid niet leiden tot de nietigheid van de andere bepalingen die van kracht blijven tussen de delen.

Elke contractuele wijziging is alleen geldig na een schriftelijke overeenkomst ondertekend door de partijen.

 

Artikel 18: Bedrijfsinformatie WIMCLEIREN.COM

WIMCLEIREN.COM
2bis Villers, 77120 Beautheil, Frankrijk
R.C.S. Meaux: 823 309 737
SIRET (ondernemingsnummers): 823 309 737 00018
Intracommunautaire btw: niet van toepassing – artikel 293 B van de CGI
Telefoon: 09.51.32.34.94 (Geen ondersteuning zal telefonisch worden gedaan)
Voor alle informatie kunt u uw vraag adresseren dankzij het formulier op onze contactpagina.